ინტერნეტაუქციონის ფორმით ქონების განკარგვის ხელშეწყობის მომსახურება კერძო სპეციალისტებისთვის

ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიღების დაწყებით თქვენ  ადასტურებთ, რომ გაეცანით და დაეთანხმეთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეებს წარმოადგენენ შპს ,,თბილისის სააუქციონო სახლი“ (შემდგომში – სააუქციონო სახლი) და გირავნობის/იპოთეკის საგნის რეალიზაციიის განმახორციელებელი პირი (შემდგომში - პირი), რომელიც განკარგავს ქონებას ამ ვებ–გვერდის მეშვეობით.

ნებისმიერ დაინტერესებულ იურიდიულ პირს, რომელიც ახორციელებს საკუთარი ქონების რეალიზაციას ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-6 თავით გათვალისწინებული გირავნობის ანდა იპოთეკის საგნის რეალიზაციას, უფლება აქვს ვებ-გვერდზე www.auctionhouse.ge განათავსოს აღნიშნული ქონება, რისთვისაც ის უნდა გაეცნოს, დაეთანხმოს ამ ხელშეკრულების პირობებს და მიიიღოს თანხმობა სააუქციონო სახლისაგან მომსახურების მიწოდებაზე.

ვებ-გვერდის გამოყენებამდე, გთხოვთ გულდასმით გაეცნოთ აღნიშნულ პირობებს.  მომსახურების მიღების დაწყებით, თქვენ ავტომატურად მოექცევით ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ განაცხადეთ თანხმობა იმაზე, რომ ხელშეკრულების მოქმედება გავრცელდეს თქვენზე.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულება, ვებ–გვერდზე შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების (შესაბამისი ველების შევსების) შედეგად, შესაძლებლობას აძლევს პირს განკარგოს ქონება ინტერნეტაუქციონის ჩატარების მეშვეობით.

1.2. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებების გამოყენების მიზნებისთვის, ქონება უნდა იყოს პირის საკუთრება, ან აღნიშნულ პირს უნდა გააჩნდეს ქონების განკარგვის კანონიერი უფლებამოსილება.

მუხლი 2. მომსახურების მიღების წინაპირობა

2.1. ქონების განთავსებამდე, პირი ვალდებულია დაადასტუროს მომსახურების მიღების სურვილი, რომლითაც უნდა დაეთანხმოს ამ ხელშეკრულების პირობებს და სააუქციონო სახლს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: საიდენტიფიკაციო ნომერი, დასახელება, მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაცია.

2.2. სააუქციონო სახლი მომსახურების მიწოდებაზე თანხმობის შემთხვევაში, პირს აძლევს შესაძლებლობა გაიაროს ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია, თავად შეიყვანოს „მომხმარებლის დასახელება“ და „პაროლი“.

მუხლი 3. ავტორიზაცია

 ვებ-ვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის ავტორიზაცია შესაძლებელია შესაბამის ფორმაში „მომხმარებლის სახელის“ ("დასახელების”) და „პაროლის“ შეყვანის გზით.

მუხლი 4. მომსახურების მიწოდება

4.1. სააუქციონო სახლი ქონების განკარგვის ხელშეწყობას ახორციელებს შემდეგი ფორმებით:

4.1.1. ინტერნეტაუქციონის ფორმით;

4.1.2. აუქციონის ჩატარების შესახებ ინფორმაციული ხასიათის განცხადების განთავსებით;

4.2. პირი თავად ახორციელებს განსაკარგი ქონების თაობაზე ინფორმაციის ვებ–გვერდზე ატვირთვას, შესაბამისი ველების შევსების გზით.

4.3. შესაბამისი ველების შევსების შემდეგ, პირი ვებ–გვერდზე ტვირთავს ფოტოსურათებს, რომელიც არ უნდა შეიცავდეს შეურაცხმყოფელ გამოსახულებას, სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციას, პოლიტიკურ, თუ რელიგიურ მოწოდებებს.

4.4. ურთიერთობა პირსა და აუქციონში გამარჯვებულს/აუქციონში მონაწილეს შორის რეგულირდება სააუქციონო სახლისაგან დამოუკიდებლად.

4.5. პირი ერთპიროვნულად არის პასუხისმგებელი მის მიერ განთავსებული ინფორმაციის უტყუარობაზე.

მუხლი 5. მომსახურების საფასურის გადახდა

5.1. სააუქციონო სახლის მიერ გასაწევი მომსახურების საფასური შეადგენს ინტერნეტაუქციონში დაფიქსირებული ლოტის შესყიდვის საბოლოო ფასის 0,59%-ს დღგ-ს ჩათვლით. მომსახურების საფასური გადაიხდება ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის და გამარჯვებულის მიერ ნასყიდობის ფასის სრულად გადახდის შემთხვევაში.

5.2. ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5.3. თუ მომსახურების საფასური გადახდილია დადგენილ საფასურის განაკვეთზე მეტი ოდენობით, საფასურის გადამხდელს დაუბრუნდება სხვაობა მის მიერ გადახდილ თანხასა და დადგენილ საფასურის განაკვეთს შორის. საფასურის გადამხდელის მოთხოვნით, სააუქციონო სახლი უფლებამოსილია ზედმეტად ან წინასწარ გადახდილი თანხა ჩათვალოს სხვა მომსახურების ანგარიშში.

5.4. გადახდილი საფასური სრულად ბრუნდება, თუ: ა) სააუქციონო სახლი, კანონიერი საფუძვლის არსებობისას, უარს აცხადებს მომსახურების განხორციელებაზე; ბ) დაინტერესებული პირი სააუქციონო სალხის მიერ მომსახურების გაწევის დაწყებამდე წერილობით განაცხადებს უარს მომსახურების მიღებაზე; გ) სააუქციონო სახლმა მომსახურება არ განახორციელა დადგენილ ვადაში; დ) ინტერნეტაუქციონის შედეგები გამოცხადდა გაუქმებულად ინტერნეტაუქციონის გამართვიდან 21 დღის ვადაში.

5.5. სააუქციონო სახლი ინტერნეტაუქციონზე გაყიდული ნივთის ღირებულებას იღებს ანგარიშზე, ამ თანხიდან აკავებს 5.1. მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურს, და დარჩენილ თანხას სრულად და დროის გაჭიანურების გარეშე რიცხავს პირის ანგარიშზე.

მუხლი 6. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

6.1. სააუქციონო სახლი უფლებამოსილია:

6.1.1. შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები, ვებ–გვერდზე ქონების განთავსების წესი ან სხვა პირობები, მათ შორის მომსახურების საფასური, ნებისმიერ დროს. ცვლილებას/ცვლილებებს ძალა ექნება მას შემდეგ, რაც ისინი განთავსდება ვებგვერდზე. პირის მიმართ ეს ცვლილება/ცვლილებები ძალაში შევა სააუქციონო სახლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 14 დღის შემდეგ. ვებგვერდზე ქონების განთავსების შემდეგ ამ მომსახურების მიმართ მომსახურების საფასურის ცვლილება არ დაიშვება.

6.1.2. შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება ტექნიკური პრობლემის, რაიმე შეცდომის, უზუსტობის, პირის მხრიდან უკანონო მოქმედებების განხორციელების ან სხვა მიზეზების გამო, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებ-გვერდს ან თვითონ სააუქციონო სახლს;

6.1.3. შეაჩეროს ან შეწყვიტოს პირის რეგისტრაცია და ვებ-გვედზე ავტორიზაცია, მინიმუმ 21 დღით ადრე შეტყობინების მიწოდების გზით;

6.2. სააუქციონო სახლი ვალდებულია:

6.2.1.დაიცვას ხელშეკრულების პირობები.

6.3. პირი უფლებამოსილია:

6.3.1. განათავსოს ქონება ვებ–გვერდზე;

6.3.2. ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.

6.4. პირი ვალდებულია:

6.4.1. გადაიხადოს მომსახურების ღირებულება;

6.4.2. ვებ–გვერდზე განათავსოს სრულყოფილი ინფორმაცია განსაკარგი ქონების თაობაზე. არ შეიყვანოს შეცდომაში დაინტერესებული პირი მცდარი ან არასწორი ინფორმაციის გამოქვეყნების გზით; ვებ–გვერდზე არ განათავსოს რაიმე სახის შეურაცხმყოფელი ინფორმაცია, ან ისეთი სახის ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება იმოქმედოს ვებ–გვერდის პრესტიჟზე;

6.4.3. არ განათავსოს ინფორმაცია, რომელშიც იქნება რაიმე სახის მუქარა ან ცილისწამება, კომერციული საიდუმლო, ან, რომელიც იქნება ღირსებისა და რეპუტაციის შეურაცხმყოფელი, ასევე ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება საზიანო იყოს საზოგადოებისთვის;

6.4.4. არ დაარღვიოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა და ამ ხელშეკრულების პირობები;

6.4.5. თუ საქართველოს კანონმდებლობით იკრძალება რაიმე სახის ქონების განკარგვა, ვებ–გვერდზე არ განათავსოს მსგავსი სახის ქონება.

6.5. სააუქციონო სახლი იტოვებს უფლებას, პირის მიერ მნიშვნელოვანი დარღვევ(ებ)ის შემთხვევაში, გააუქმოს პირის მიერ განთავსებული ინფორმაცია და/ან პირის ანგარიში ვებ–გვერდზე.

მუხლი 7. ფორს-მაჟორი

7.1. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მეორე მხარეს.

მუხლი 8. მხარეთა პასუხისმგებლობა

8.1. პირი პასუხისმგებელია მის მიერ განთავსებულ ნებისმიერი სახის ინფორმაციაზე.

8.2. სააუქციონო სახლი პასუხს არ აგებს განსაკარგი ქონების კანონიერებასა, თუ მართლზომიერებაზე.

8.3. სააუქციონო სახლი არ მონაწილეობს პირსა და ქონების შემძენს შორის წარმოშობილ ურთიერთობებში.

8.4. სააუქციონო სახლი არ აგებს პასუხს ვებ–გვერდის ფუნქციონირების დროებით შეწყვეტის ან შეფერხების გამო, თუმცა იღებს ყველანაირ ზომას ასეთი შეფერხებების თავიდან ასაცილებლად, და ზიანის შესამცირებლად.

8.5. წინამდებარე ხელშეკრულების მიხედვით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მიყენებული ზიანისთვის მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 9. კონფიდენციალურობა

9.1. პირი პასუხს აგებს მისი სახელით და არჩეული პაროლით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე.

9.2. პირი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია თავისი პაროლის შესახებ. თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო პაროლი ცნობილი გახდება სხვა პირისთვის, პირმა ის უნდა შეცვალოს.

მუხლი 10. მოქმედი კანონმდებლობა

10.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებზე მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობა.

10.2. ნებისმიერი უთანხმოება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მხარეთა შორის, უნდა გადაწყდეს მედიაციის გზით. იმ შემთხვევაში, თუ მედიაცია აღმოჩნდება წარუმატებელი, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.

მუხლი 11. დამატებითი პირობები

11.1. სააუქციონო სახლის მხრიდან პირისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება საკონტაქტო პირის (ან სხვა უფლებამოსილი პირის) ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.